Thứ bảy, ngày 27 tháng 6 , 2020

Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Đóng góp quan trọng vào sự phát triển Thủ đô

NHNSau gần 2 năm tổ chức triển khai thực hiện, Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã hoàn thành. Kết quả của Chương trình đóng góp quan trọng vào xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thêm những bài học quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính sách.

 
Đóng góp quan trọng vào sự phát triển Thủ đô
Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị là một trong 8 nhiệm vụ của Chương trình số 20-CTr/TU. Ảnh: Thái Hiền

Tính cấp thiết của Chương trình số 20-CTr/TU

Những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã quán triệt, vận dụng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực hoạt động: Kinh tế liên tục tăng trưởng khá; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm...

Tuy nhiên, Thủ đô vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh Thủ đô, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; công tác quy hoạch xây dựng, quản lý, phát triển đô thị chưa chuyển biến đồng bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, vai trò trách nhiệm đảng viên còn hạn chế…

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Chương trình số 20-CTr/TU Ngô Thị Thanh Hằng, để chuẩn bị luận cứ khoa học phục vụ việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), việc kịp thời cập nhật, bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn, nhất là những vấn đề mới để đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, dự báo tình hình, xu hướng phát triển là rất cần thiết. Xác định định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đồng thời để chủ động cho việc xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, ngày 13-2-2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội: “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Chương trình số 20-CTr/TU).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU cho biết: Chương trình số 20-CTr/TU có 8 nhiệm vụ cụ thể, tương ứng với 8 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai. Đó là các đề tài tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại; nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô; công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô; kinh tế - xã hội Thủ đô; tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố (2015-2020).

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), các đề tài đều đề xuất định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, đề tài đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố (2015-2020); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội chủ trì, được đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trực tiếp làm Chủ nhiệm.

Đóng góp quan trọng vào xây dựng văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố

Đóng góp quan trọng vào sự phát triển Thủ đô
Cải cách hành chính là một trong 8 đề tài nghiên cứu khoa học đang được thành phố triển khai. Trong ảnh: Hướng dẫn người dân kê khai thủ tục tại bộ phận “một cửa” phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy). Ảnh: Nguyễn Quang

Qua gần 2 năm tổ chức triển khai thực hiện, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị về chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, sự chỉ đạo của UBND thành phố, sự phối hợp tâm huyết, trách nhiệm của Hội đồng Lý luận trung ương, các nhà khoa học của trung ương và Hà Nội, Chương trình số 20-CTr/TU đã được thực hiện đầy đủ, toàn diện. Phạm vi nghiên cứu của Chương trình được mở rộng, tầm nhìn được xác định đến năm 2045.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương đánh giá, các đề tài đã được tổ chức nghiên cứu bài bản, công phu. Với phương pháp tiếp cận khoa học, hợp lý dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực công tác của thành phố, các đề tài đã làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn, đánh giá sâu, toàn diện tình hình và những thành tựu xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020; chỉ rõ được những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những khó khăn, thách thức cần phải giải quyết; đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục - đào tạo, quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế...

100% các đề tài được đánh giá đạt loại xuất sắc, trong đó đề tài “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030” đạt 9,6 điểm, cao nhất Chương trình. Đây là thành quả, nỗ lực của các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện cùng với sự tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học ở trung ương và thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Kết quả nghiên cứu đã đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện các nội dung mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 8 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ ra những kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn 2045; góp phần vào việc xây dựng Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp đầy đủ luận cứ khoa học, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, với các chỉ tiêu cụ thể, các kịch bản và phương pháp tính toán khoa học.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, các kết quả nghiên cứu đã giúp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố chủ động trong xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; chất lượng dự thảo báo cáo cũng được Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá cao.

hanoimoi
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang