Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 , 2009

GM phá sản: Người khổng lồ gục ngã

GM phá sản: Người khổng lồ gục ngã

NHNCái chết của GM đã đươÌ£c chơÌ€ đơÌ£i lâu đến nỗi khi nó diễn ra chẳng có lấy môÌ£t gioÌ£t nước mắt khóc thương.

Wall Street không lay chuyển. Quốc hôÌ£i im lăÌ£ng. Nước Mỹ nhún vai. Tin tức đươÌ£c đón nhâÌ£n thơÌ€ ơ khác hẳn với tâÌ€m quan troÌ£ng của nó.

MôÌ£t công ty tưÌ€ng bán môÌ£t nửa số xe hơi ở Mỹ, thuê mướn số nhân công băÌ€ng dân số của cả Nevada lẫn Delawre côÌ£ng laÌ£i vaÌ€ đươÌ£c coi laÌ€ mẫu mưÌ£c cho toaÌ€n thế giới vưÌ€a mới phá sản; vaÌ€ sưÌ£ suÌ£p đổ của nó mang laÌ£i nhiêÌ€u baÌ€i hoÌ£c vêÌ€ quản triÌ£, vêÌ€ chính phủ vaÌ€ vêÌ€ tương lai của ngaÌ€nh công nghiêÌ£p ô tô.

Chính phủ vaÌ€ GM: bôÌ£ đôi chết ngươÌ€i

Kiến trúc sư của GM, Alfred Sloan, chưa bao giơÌ€ có đươÌ£c thiên taÌ€i kinh doanh hay kỹ thuâÌ£t như Henry Ford, nhưng ông ta có taÌ€i tổ chức. à”ng xây dưÌ£ng công ty của miÌ€nh xoay quanh nhu câÌ€u của khác haÌ€ng (chiếc xe cho moÌ£i muÌ£c đích, moÌ£i ví tiêÌ€n).

Cơ cấu tổ chức ông taÌ£o ra vaÌ€o những năm 20, với những nhaÌ€ quản lý chuyên nghiêÌ£p báo cáo tới hôÌ£i sở qua hêÌ£ thống giám sát taÌ€i chính chăÌ£t chẽ, đươÌ£c nhiêÌ€u ngươÌ€i khổng lôÌ€ Mỹ khác hoÌ£c theo, như GE, Dupond vaÌ€ IBM trước khi mô hiÌ€nh đó lan rôÌ£ng khắp các nước giaÌ€u.

MăÌ£c duÌ€ mô hiÌ€nh naÌ€y đươÌ£c thiết kế môÌ£t cách thiên taÌ€i để thống triÌ£, khi môi trươÌ€ng thay đổi, sưÌ£ cứng nhắc laÌ£i laÌ€ tai hoÌ£a của nó. Vấn đêÌ€ của những năm 70 không thưÌ£c sưÌ£ laÌ€ sưÌ£ có măÌ£t của những chiếc xe NhâÌ£t Bản tốt hơn, nhỏ hơn, nheÌ£ hơn; đó laÌ€ sưÌ£ thất baÌ£i của GM không đưa ra đươÌ£c các sản phẩm tương tưÌ£. Thay viÌ€ phản công băÌ€ng những sản phẩm đẳng cấp, công ty tiÌ€m đến các chính triÌ£ gia, điêÌ€u chỉ có lơÌ£i trong ngắn haÌ£n.

LuâÌ£t tiết kiêÌ£m nhiên liêÌ£u bóp méo thiÌ£ trươÌ€ng viÌ€ nó có môÌ£t kẽ hở cho xe tải nheÌ£ để phủ duÌ£ nông dân vaÌ€ thơÌ£ thủ công. Các hãng xe hơi Mỹ tâÌ£n duÌ£ng điêÌ€u naÌ€y để chế taÌ£o haÌ€ng loaÌ£t xe SUV, trong khi chính phủ cấm nhâÌ£p khẩu xe hơi nhỏ vaÌ€ hiêÌ£u quả tưÌ€ NhâÌ£t Bản.

Nếu Detroit daÌ€nh thơÌ€i gian lobby cho sưÌ£ bảo hôÌ£ tưÌ€ chính quyêÌ€n để cải thiêÌ£n sản phẩm thiÌ€ nó đã chống đỡ đươÌ£c tốt hơn. Thuế nhiên liêÌ£u hơÌ£p lý đáng lẽ sẽ gây khó khăn môÌ£t thơÌ€i gian, nhưng không giống các quy điÌ£nh tiết kiêÌ£m nhiên liêÌ£u laÌ€m biến daÌ£ng thiÌ£ trươÌ€ng, đáng lẽ nó phải buôÌ£c GM tiến lên.

VêÌ€ chi phí lương hưu vaÌ€ sức khỏe đã góp phâÌ€n nhấn chiÌ€m GM, công ty vaÌ€ chính quyêÌ€n đêÌ€u phải chiÌ£u trách nhiêÌ£m. Sau chiến tranh, GM tưÌ€ chối môÌ£t kế hoaÌ£ch song phương công đoaÌ€n mong muốn viÌ€ nó có vẻ giống chủ nghĩa xã hôÌ£i; vaÌ€ cuÌ€ng lúc đó, công ty đôÌ€ng ý cấp cho công nhân nghỉ hưu lương hưu vaÌ€ chăm sóc sức khỏe đến cuối đơÌ€i.

Nhưng nếu những chính quyêÌ€n nối tiếp nhau giải quyết đươÌ£c vấn đêÌ€ chăm sóc sức khỏe đắt đỏ không thỏa đáng của Mỹ “ vấn đêÌ€ maÌ€ Barack Obama đang đấu tranh gay gắt hiêÌ£n nay “ chi phí công đoaÌ€n đoÌ€i hỏi có lẽ đã thấp hơn nhiêÌ€u.

Không đối thủ caÌ£nh tranh naÌ€o của GM phải gánh chiÌ£u chi phí trên mỗi công nhân năÌ£ng nêÌ€ đến thế: cho đến môÌ£t thỏa thuâÌ£n năm 2007 với công đoaÌ€n, mỗi chiếc xe ở Detroit phải côÌ£ng thêm 1.400 USD chi phí lương hưu vaÌ€ chăm sóc sức khỏe so với các đối thủ caÌ£nh tranh ngoaÌ£i quốc taÌ£i Mỹ.

GM, Ford vaÌ€ Chrysler cố cải thiêÌ£n tiÌ€nh hiÌ€nh: cho đến năm 2006, hoÌ£ đã đuổi kiÌ£p tiêu chuẩn NhâÌ£t Bản vêÌ€ tính hiêÌ£u quả, vaÌ€ kể cả chất lươÌ£ng. Nhưng khi đó thiÌ£ phâÌ€n của GM trên thiÌ£ trươÌ€ng Mỹ đã giảm xuống dưới ¼. Những voÌ€ng đaÌ€m phán vêÌ€ đóng cửa vaÌ€ sa thải với công đoaÌ€n luôn khó khăn vaÌ€ đã quá muôÌ£n.

Những chiếc xe dâÌ€n thay đổi nhưng nước Mỹ cũng thay đổi. Thế hêÌ£ trẻ trung thaÌ€nh với những chiếc Toyota, Honda vaÌ€ Mercedes lắp ráp taÌ£i những nhaÌ€ máy xe hơi mới rẻ hơn phía dưới đươÌ€ng Mason-Dixon. GM vaÌ€ các công ty Mỹ khác chỉ coÌ€n laÌ£i những khách haÌ€ng giaÌ€ nua đang chết dâÌ€n theo đúng nghĩa đen của tưÌ€ naÌ€y.

Cái chết của GM không nên biÌ£ coi laÌ€ dấu hiêÌ£u cho sưÌ£ suy taÌ€n của ngaÌ€nh công nghiêÌ£p ô tô. Trên khắp thế giới, ai ai cũng muốn có ô tô: xe hơi laÌ€ khoản chi lớn đâÌ€u tiên môÌ£t gia điÌ€nh thưÌ£c hiêÌ£n khi thu nhâÌ£p tính theo sức mua tương đương tăng lên trên 5.000 USD/năm.

CuÌ€ng lúc đó dân chúng taÌ£i các nước đang phát triển ngaÌ€y caÌ€ng giaÌ€u lên, những nhaÌ€ máy năng suất vaÌ€ thiết kế tốt hơn khiến chiếc xe ngaÌ€y caÌ€ng rẻ. Аó laÌ€ lý do viÌ€ sao IMF dưÌ£ đoán thế giới sẽ có gâÌ€n 3 tỷ chiếc xe vaÌ€o năm 2050, so với 700 triêÌ£u hiêÌ£n nay.

Trong 5 hay 6 năm tới, Trung Quốc sẽ soán ngôi Mỹ vêÌ€ doanh số bán xe haÌ€ng năm: trong 40 năm tới, ngươÌ€i Trung Quốc sẽ có số lươÌ£ng xe hơi băÌ€ng cả thế giới đang sở hữu hiêÌ£n nay. ThưÌ£c tế, kinh nghiêÌ£m của chính GM ở nước ngoaÌ€i cho thấy sưÌ£ hứa heÌ£n taÌ£i các thiÌ£ trươÌ€ng mới nổi. Brazil tưÌ€ lâu đã laÌ€ nguôÌ€n lơÌ£i nhuâÌ£n chính, vaÌ€ GM dẫn đâÌ€u taÌ£i Trung Quốc.

MăÌ£c duÌ€ triển voÌ£ng tăng trưởng doanh số daÌ€i haÌ£n nhiÌ€n chung cưÌ£c kyÌ€ khả quan, ngaÌ€nh công nghiêÌ£p ô tô có môÌ£t vấn đêÌ€: nó câÌ€n thu heÌ£p laÌ£i đáng kể. HiêÌ£n nay, tổng công suất tối đa toaÌ€n câÌ€u laÌ€ 90 triêÌ£u xe/năm, nhưng nhu câÌ€u chỉ gâÌ€n 60 triêÌ£u xe khi kinh tế tốt. Kể cả khi những nhaÌ€ sản xuất quy mô toaÌ€n câÌ€u xây dưÌ£ng nhaÌ€ máy mới taÌ£i các thiÌ£ trươÌ€ng mới nổi, chính phủ taÌ£i các thiÌ£ trươÌ€ng giaÌ€u có tăng trưởng châÌ£m vẫn hối lôÌ£ hoÌ£ để giữ nguyên công suất ở đó.

ViÌ€ ngaÌ€nh công nghiêÌ£p naÌ€y thuê quá nhiêÌ€u ngươÌ€i vaÌ€ laÌ€ cái kho công nghêÌ£ cao, chính phủ dễ đaÌ€ng biÌ£ lưÌ€a tin răÌ€ng công ty ô tô phải đươÌ£c hỗ trơÌ£ lúc khó khăn. Do đó gói giải cứu 50 tỷ USD ngaÌ€i Obama, vaÌ€ sưÌ£ hỗ trơÌ£ taÌ€i chính cho vuÌ£ bán laÌ£i Opel của chính phủ Аức cho Magna, nhaÌ€ cung cấp phuÌ£ tuÌ€ng Canada do môÌ£t ngân haÌ€ng nhaÌ€ nước Nga đứng sau lưng.

Các chính triÌ£ gia Аức nói rõ răÌ€ng hoÌ£ muốn giữ các nhaÌ€ máy taÌ£i Аức mở cửa, không câÌ€n biết nhaÌ€ máy naÌ€o ở châu à‚u sẽ đóng cửa. Ít nhất, gói cứu trơÌ£ của Mỹ nhâÌ£n ra câÌ€n phải loaÌ£i bỏ công suất thưÌ€a khỏi thiÌ£ trươÌ€ng: sau thỏa thuâÌ£n, GM sẽ mất 14 nhaÌ€ máy, 29.000 nhân công vaÌ€ 2.400 đaÌ£i lý.

Vẫn laÌ€ ngaÌ€nh ăn nên laÌ€m ra

Với tất cả những nét kiÌ€ quăÌ£c của miÌ€nh, ngaÌ€nh công nghiêÌ£p ô tô không phải bất biến ” ví duÌ£ như điển hiÌ€nh xuất sắcToyota. GM không chiÌ£u thay đổi đáng biÌ£ hủy diêÌ£t. Detroit thuê quá nhiêÌ€u ngươÌ€i vaÌ€ đóng vai troÌ€ quá lớn trong văn hóa Mỹ đến nỗi chính phủ cảm thấy nó câÌ€n đươÌ£c bảo vêÌ£; nhưng laÌ€m vâÌ£y, hoÌ£ caÌ€ng khiến nó dễ tổn thương hơn trước những đối thủ nước ngoaÌ€i không đươÌ£c chăm chút.

Cố giữ ngaÌ€nh công nghiêÌ£p ô tô khổng lôÌ€, các lãnh đaÌ£o của Mỹ cuối cuÌ€ng laÌ£i ngăn không cho nó phát triển. Аó laÌ€ baÌ€i hoÌ£c maÌ€ moÌ£i chính quyêÌ€n đêÌ€u phải hoÌ£c.

CafeF
Tags
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang