Chủ nhật, ngày 13 tháng 9 , 2020

Hà Nội: Tập trung chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

NHNThành uỷ Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 35 - CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Theo nội dung Chỉ thị số 35 - CT/TU, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được dự kiến tổ chức vào ngày 23/5/2021. Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 45- CT/TW, ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Góp phần tích cực vào việc xây dụng, củng cổ và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cừ diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt đưực những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. 
Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân TP Hà Nội phải nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, các tổ chức đảng tập trung lãnh dạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biển sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nưởc trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thể hiện quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội với nhiệm vụ chính trị, các vấn đề thiết thực của Thủ đô tại các kỳ họp và các chương trình công tác của Quốc hội. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. 
Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của Thành ủy và các quận, huyện, thị ủy để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp của TP nhiệm kỳ 2021- 2026. Chủ động chỉ đạo công tác nhân sự khi Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự ở các địa phương thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội. Công tác nhân sự phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của TP.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đảng đoàn HĐND TP cùng Ban cán sự Đảng UBND TP, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc TP xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật; chuẩn bị mọi điều kiện, phương tiện, kinh phí phục vụ cho cuộc bầu cử; phối hợp với các ban Đảng Thành ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy. Giao Đảng đoàn HĐND TP chỉ đạo thành lập các cơ quan phụ trách công tác bầu cử; xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Ngoài ra, các cấp ủy Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ việc lựa chọn người tham gia các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, bảo đảm là người trung thực, có năng lực, trách nhiệm và kinh nghiệm về công tác bầu cử, có tín nhiệm với Nhân dân và phải được tập huấn kỹ trước khi làm nhiệm vụ; chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên môn và cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác bầu cử; bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2021 và cả nhiệm kỳ.
KTĐT
Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang