Thứ năm, ngày 6 tháng 12 , 2018

Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2019

NHNSáng 5/12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, với tỷ lệ 97% số đại biểu tán thành, đạt 100% đại biểu có mặt, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp (HC-SN) TP Hà Nội năm 2019.

 Không thi tuyển được thì dứt khoát chấm dứt hợp đồng

Theo tờ trình do Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng trình bày, quán triệt Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế (TGBC) và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII; thực hiện TGBC đến năm 2021 tối thiểu 10%, về biên chế công chức hành chính, quan điểm của TP là biên chế công chức năm 2019 thực hiện giảm 2%, đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định 1896/QĐ-BNV ngày 17/8/2018.
 Biên chế được phân bổ cho các sở ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và công việc được giao. Về biên chế viên chức sự nghiệp, biên chế viên chức năm 2019 thực hiện theo đúng số Bộ Nội vụ đã thẩm định giao năm 2018 và số phải giảm hàng năm giai đoạn 2018-2021, được phân bổ cụ thể: Đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, thực hiện nghiêm Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, đồng thời đảm bảo thực hiện được các mục tiêu giáo dục, y tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, thực hiện giao biên chế đúng định mức quy định tại các thông tư của bộ ngành, có tính đến khả năng tuyển sinh, chiều hướng phát triển thời gian tới. Với các ĐVSN ngoài giáo dục, y tế: Thực hiện giảm 2% biên chế viên chức giao năm 2015 theo chủ trương TGBC và giảm biên chế do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39-NQ/TW. Đồng thời, tập trung chuyển mạnh các ĐVSNCL sang tự chủ, làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế.
Về chỉ tiêu lao động hợp đồng (LĐHĐ) định mức, đối với lực lượng Thanh tra giao thông: TP Thực hiện điều chuyển 170 chỉ tiêu định mức sang chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, xây dựng bổ sung 2 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là “Nhân viên hỗ trợ đảm bảo ATGT” và “Điều khiển phương tiện đường thủy nội địa”, với bản mô tả và khung năng lực cụ thể. Với lực lượng Thanh tra xây dựng, do TP đang thí điểm tổ chức Đội Quản lý TTXD-ĐT quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND cấp huyện (2 năm) theo Quyết định 26/2018/QĐ-TTg, UBND TP đề nghị tạm thời giữ nguyên để đảm bảo thực thi nhiệm vụ; giao UBND quận, huyện từng bước giảm dần lao động định mức thông qua tuyển dụng công chức cấp huyện hoặc công chức cấp xã ở những nơi có nhu cầu. Về chỉ tiêu LĐHĐ theo Nghị định 68 (gồm nhân viên bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện nước), thực hiện chủ trương tinh giản theo Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, giảm chỉ tiêu lái xe tại các cơ quan hành chính được giao thí điểm khoán xe công. Với chỉ tiêu hợp đồng 68 tại ĐVSN, thực hiện giảm 405 người theo Văn bản thẩm định số 86/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ.
Sau khi nghe tờ trình của UBND TP, trong báo cáo thẩm tra, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam đồng ý với kế hoạch sử dụng biên chế HC-SN của TP năm 2019, cơ bản thống nhất với nội dung, giải pháp do UBND TP trình. Tuy nhiên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thực hiện nghiêm không tự ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn; kiên quyết chấm dứt theo nghị quyết của TP. Theo ông Nam, thẩm tra, giám sát của Ban và kể cả báo cáo của cơ quan kiểm toán đối với TP cho thấy vẫn còn không ít quận, huyện và cả sở, ngành trên địa bàn TP vẫn đang tự ý ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nên đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm. Ban Pháp chế cũng đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch báo cáo TP để tổ chức thi tuyển, nếu thi tuyển không được thì kiên quyết chấm dứt hợp đồng. “Hiện số lượng ký hợp đồng này và cả 242 chỉ tiêu ký HĐLĐ từ Sở Xây dựng chuyển về cho các quận, huyện cũng cần phải được quan tâm thi tuyển - nếu thi tuyển đỗ thì đưa vào hệ thống, nếu không thi được thì dứt khoát chấm dứt, vì nếu không sẽ vi phạm Luật Công chức, Viên chức. Chúng tôi đề nghị đưa vào Nghị quyết để trong năm 2019 phải xây dựng kế hoạch để xử lý dứt điểm vấn đề này, chứ không thể làm theo lộ trình rồi giải quyết tiếp”, ông Nam nhấn mạnh.  
Giao 9.906 biên chế hành chính, 143.969 biên chế sự nghiệp
Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND TP quyết định giao biên chế cho các cơ quan của TP, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế hành chính gồm 9.906 biên chế, trong đó: 8.227 biên chế công chức (gồm dự phòng 17 biên chế); 1.437 chỉ tiêu LĐHĐ theo Nghị định 68; 242 chỉ tiêu LĐHĐ theo định mức. Biên chế sự nghiệp gồm 143.969 biên chế, trong đó: 123.765 biên chế viên chức (gồm dự phòng 36 biên chế); 11.274 chỉ tiêu LĐHĐ theo Nghị đinh 68; 8.930 chỉ tiêu LĐHĐ theo định mức.
Để thực hiện các chỉ tiêu này, HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao biên chế HC-SN theo đúng Nghị quyết của HĐND TP cùng với giao chỉ tiêu kinh tế-xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm 2019, nếu có tăng hoặc giảm so với Nghị quyết HĐND về biên chế HC-SN (gồm cả số lượng dự phòng công chức hành chính và viên chức sự nghiệp), UBND TP thống nhất với Thường trực HĐND TP trước khi thực hiện và báo cáo HĐND TP vào kỳ họp trong năm 2019. Bên cạnh đó, UBND TP cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39 về TGBC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các nghị quyết Hội nghị T.Ư 6, 7 khóa XII của Ban Chấp hành T.Ư Đảng; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo tinh thần sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, UBND TP cần tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sang tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về cơ chế tự chủ ĐVSNCL, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đến năm 2021 tại Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 khóa XII, thí điểm mô hình tự chủ đối với các Trường THPT thuộc Sở GD&ĐT.
HĐND TP cũng giao UBND TP xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CBCCVC, NLĐ thuộc các cơ quan, đơn vị của TP; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định 108 về chính sách TGBC và Nghị định 113 sửa đổi Nghị định 108, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TGBC. Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt; chú trọng tuyển dụng, đổi mới đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng đánh giá CCVC; tăng ứng dụng CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức thực hiện tuyển dụng CCVC các cơ quan, đơn vị thuộc TP sau khi được HĐND phân bổ biên chế HC-SN năm 2019. TP cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN.
Linh Chi/KTĐT
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang