Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 , 2019

Hà Nội: Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

NHNNgày 3/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Việc đánh giá công tác PCTN năm 2018 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.
Cụ thể, công tác quản lý nhà nước về PCTN bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý Kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; Công tác thanh tra, kiểm tra; Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN.
Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử trên các lĩnh vực: Công tác cán bộ; tài chính và ngân sách nhà nước; đất đai, tài nguyên; đầu tư, mua sắm công; giáo dục; y tế; Cải cách hành chính; Minh bạch tài sản thu nhập; Xây dựng và thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn; Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.
Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND Thành phố, cơ quan thuộc UBND Thành phố về PCTN; Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố và UBND cấp quận, huyện.
Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác PCTN năm 2018, thành phần gồm lãnh đạo các đơn vị: Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Thanh tra Thành phố (cơ quan thường trực); Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.
Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND Thành phố báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN của đơn vị mình và kết quả công tác PCTN của Thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố. Thời kỳ lấy số liệu đánh giá: Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/12/2018.
Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất chấm điểm chung báo cáo UBND Thành phố.
* Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND Thành phố.
Theo đó, Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội, gồm: Đồng chí Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố, Tổ trưởng; Đồng chí Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Tổ phó. Các thành viên gồm lãnh đạo các sở, ngành: Công an Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Ban Nội chính; Thanh tra Thành phố.
Tổ công tác có nhiệm vụ: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố nghiêm túc thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2018; Tổ chức thẩm định Báo cáo, tài liệu đánh giá công tác PCTN của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội; Tham mưu giúp UBND Thành phố giải trình các nội dung Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Thành phố, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (nếu có).
Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Các thành viên Tổ công tác giúp việc làm việc theo hình thức kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ được đồng chí Tổ trường phân công.
Tổ công tác được sử dụng dấu của Thanh tra Thành phố để phục vụ công tác theo nhiệm vụ được phân công. Tổ công tác tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
D.Tùng/KTĐT
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang