Thứ ba, ngày 23 tháng 4 , 2019

Hoàn thành báo cáo sơ kết Nghị quyết số 33-NQ/TƯ đúng tiến độ

NHNTrước ngày 30-4, các địa phương, đơn vị gửi báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp phục vụ sơ kết cấp thành phố và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Đây là yêu cầu được nêu trong Công văn số 1822-CV/BTGTU, ngày 17-4, của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

 Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá thực chất, khách quan kết quả đạt được, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo tình hình, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp, gắn với thực tế của từng địa phương, nhiệm vụ của đơn vị theo đề cương hướng dẫn sơ kết. 

Ngoài ra, báo cáo cần có các bảng biểu thống kê như: Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; các đề tài, đề án, dự án, chương trình; các nguồn lực phát triển... 
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang