Thứ năm, ngày 10 tháng 1 , 2019

Kỳ họp thứ chín, Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng

NHNThực hiện chương trình làm việc toàn nhiệm kỳ, ngày 9-1, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ chín. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì kỳ họp.

 
Kỳ họp thứ chín, Hội đồng Lý luận Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Kỳ họp thứ chín Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tập trung thảo luận các nội dung: Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; dự thảo Báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Về Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, các ý kiến phát biểu về cơ bản nhất trí với dự thảo, đồng thời đóng góp một số ý kiến xác đáng. 

Về dự thảo Báo cáo tư vấn một số vấn đề trọng tâm phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến đề nghị bổ sung những điểm nhấn trong đánh giá ưu điểm cũng như những hạn chế, yếu kém và lý luận, thực tiễn qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), gọi tắt là Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Các ý kiến nhất trí cho rằng cần xác định mục tiêu đạt được trong 5, 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045; nhất trí với 12 nhiệm vụ tổng quát đã nêu trong dự thảo, đồng thời bổ sung, điều chỉnh nội dung của từng nhiệm vụ; nhất trí với các đột phá nêu trong dự thảo, đồng thời bổ sung một số đột phá mới và đề xuất cần có cách tiếp cận mới phù hợp với thế giới…

Về Báo cáo tư vấn một số trọng tâm phục vụ xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, các ý kiến tập trung làm rõ, đầy đủ, sâu sắc hơn sự phát triển nhận thức và thực tiễn đạt được trong 10 năm qua, đã bổ sung những hạn chế, yếu kém cả trong nhận thức và thực hiện Cương lĩnh 2011. 

Các ý kiến bổ sung những đánh giá nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta về ưu điểm và khuyết điểm; các bài học và những vấn đề đặt ra qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). 

Các ý kiến cũng đề xuất, bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số giải pháp mới để tạo đột phá khả thi, tiếp tục thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng.
TTXVN
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang