TRANG CHỦ THỜI SỰ TINH HOA HÀ NỘITHẾ GIỚI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
    TRANG CHỦ
Gia Lai: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp
12.01.2017 12:13

NHN Online - Qua thời gian theo dõi, đánh giá cho thấy việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm; nhiều nhiệm vụ UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân còn chậm chuyển biến...
Để khắc phục thực trạng này, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND nhằm tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhìn nhận thực trạng gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chỉnh nhà nước các cấp, ngày 12/9/2016, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 4225/UBND-NC để triển khai đến Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả tổng hợp báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai thì đến nay tất cả các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg. Tuy nhiên, báo cáo của Sở Nội vụ khẳng định: Qua theo dõi, đánh giá cho thấy việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm; nhiều nhiệm vụ UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai chưa được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước còn chậm chuyển biến, từ đó, làm ảnh hưởng hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, chủ yếu là do người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp chưa quán triệt sâu sắc, chưa thực sự nêu gương và chưa quyết liệt trong việc nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan đơn vị mình.

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan và từng công chức

Để đảm bảo việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của các cơ quan, đơn vị, địa phương đi vào thực tiễn với các hiệu quả thiết thực, theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đồng thời xác định từng nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh việc thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị mình để kịp thời xem xét điều chỉnh hoặc trình cấpcóthẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung, thay thế để hoàn thiện những quy định chưa và không còn phù họp (liên quan đến cơ chế, thể chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động của bộ máy từng cơ quan, đơn vị, địa phương) theo hướng ngày càng cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên.

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 do ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Trong phân công nhiệm vụ và chỉ đạo, điều hành phải tuân thủ nguyên tắc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chung, đồng thời, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành (không phân công cho cấp Phó chịu trách nhiệm chính) đối với những nhiệm vụ mà theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung Ương phải do chính người đứng đầu trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Từ đó, chấn chỉnh một cách triệt đế tình trạng đổ ừách nhiệm cho cấp Phó hoặc người dưới quyền khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quản lý nhà nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; kiên quvết thực hiện tinh giản đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ mang tính cấp bách, các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi giải quyết chậm trễ hồ sơ; có cơ chế theo dõi, tăng cường trách nhiệm, đạo đức và văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường thực hiện đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức để giải thích, hướng dẫn, tháo gỡ những khổ khăn, vướng mắc về trách nhiệm quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.

Lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp.

Không đùn đẩy trách nhiệm khi công việc thuộc nhiệm vụ của mình

Chỉ thị số 01/CT-UBND do ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký ban hành được nhân dân đồng tình ủng hộ khi xác định trách nhiệm giải quyết của các cơ quan – đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tăng thêm quyền giám sát công dân, doanh nghiệp, thực hiện quy chế phát ngôn với báo chí...

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và chủ động theo dõi, điểm tin để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm.

Chỉ thị 01/CT-UBND yêu cầu người đứng đầu các cơ quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động thực hiện công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan đen các cơ quan, đơn vị, địa phương khác. Chủ động theo dõi, nắm bắt và đón đầu để tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách mới của nhà nước; tránh tình trạng chờ UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ mới tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ và Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 cùa UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và chủ động theo dõi, điểm tin để kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhóm PV văn phòng Miền Trung – Tây Nguyên

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
     
TIN NÓNG
Doanh nhân Bùi Phương Trinh: “Tình yêu thiên nhiên làm nên giá trị cuộc sống”
Gia Lai: Tang thương giữa dòng nước lớn
Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lũ đối với dự án Quốc lộ 1
Hà Nội: Tiếp tục ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị
Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị nội dung họp UBTVQH
Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
Nhớ mùa thu Hà Nội
Công nhân điện lực Thanh Oai: Dũng cảm cứu người
BÙNG NỔ SÂN KHẤU VỚI TÀI NĂNG CỦA SINH VIÊN NỘI VỤ TẠI ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI “HUHA’s GOT TALENT 2017”
Khách sạn Tuấn Phát vô địch giải bóng chuyền Nam các DN thị xã Kỳ Anh
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai “phủ nhận” trách nhiệm trước hàng loạt sai phạm kéo dài?
Hà Tĩnh: Cán bộ địa chính thiếu trách nhiệm, để người dân chờ đợi sổ đỏ trong vô vọng
Sắp diễn ra Chương trình IYF WORLD CAMP 2017
Kon Tum: Không cho mượn tiền, công dân bị hành hung?
Lương y Đinh Thị Ngọc Anh và bài thuốc chữa vô sinh nức tiếng Bình Lục- Hà Nam
Gia Lai: Tang thương giữa dòng nước lớn
ĐIỂM TIN
THỜI SỰ-XÃ HỘITINH HOA HÀ NỘIVĂN HÓA-NGHỆ THUẬTTHỂ THAODU LỊCH-ẨM THỰCSỨC KHỎE-LÀM ĐẸP
THỜI SỰ XÃ HỘI     KHOA HỌC CÔNG NGHỆ     THỂ THAO     DU LỊCH ẨM THỰC    SỨC KHỎE LÀM ĐẸP
TINH HOA HÀ NỘI     KINH TẾ     GIÁO DỤC     PHÓNG SỰ KÝ SỰ    THƯ HÀ NỘI
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT     PHÁP LUẬT     QUỐC TẾ     TUỔI TRẺ TÌNH YÊU    VIỆC LÀM
© Copyright 2008 Người Hà Nội . Cơ quan chủ quản : Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.  Liên hệ.
Giấy phép số 114/CTP/TĐTT. Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15-09-2008.
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đào Xuân Hưng - Nguyễn Nam Thắng.
Trưởng Ban Điện Tử: Trần Văn Ánh.
Tòa Soạn: 126 Nam Cao - Ban Điện Tử: Số 8/D7 Đô thị Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội.
Ghi rõ nguồn "Nguoihanoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Đường dây nóng: 0963866708