Thứ năm, ngày 28 tháng 11 , 2019

Quốc hội thông qua Nghị quyết về mô hình chính quyền đô thị TP. Hà Nội

NHNChiều 27/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

 

Quốc hội thông qua Nghị quyết về mô hình chính quyền đô thị TP. Hà Nội
Các đại biểu họp phiên toàn thể chiều 27/11

Với 81,16% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, Điều 1 Nghị quyết quy định, tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội như sau: Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là UBND phường. UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã. 

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. 

Điều 9 Nghị quyết quy định điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, HĐND, UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị quyết này kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021. 

Kể từ ngày 1/7/2021, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này. Trường hợp Chủ tịch UBND quận, thị xã chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường mới được bổ nhiệm.

Các văn bản của chính quyền địa phương ở phường nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành trước ngày 01/7/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng. 

Điều khoản chuyển tiếp của Nghị quyết còn nêu rõ, các quận, thị xã, thành phố, phường tại thành phố Hà Nội được thành lập kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành không thuộc phạm vi thực hiện thí điểm theo quy định của Nghị quyết này. Việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại các đơn vị hành chính này thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan.

https://vietnamhoinhap.vn/article/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-ve-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-tp-ha-noi---n-24547

vietnamhoinhap
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang