Thứ tư, ngày 11 tháng 3 , 2009

Sắp có cách tính bồi thường mới khi bị thu hồi đất

Sắp có cách tính bồi thường mới khi bị thu hồi đất

NHNBộ Tà i nguyên và  Môi trường dự kiến trong tháng nà y sẽ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định bổ xung vử giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và  tái định cư với nhiửu điểm mới liên quan đến quyửn lợi của người bị thu hồi đất.

Theo dự thảo, người bị thu hồi đất đang sử­ dụng và o mục đích nà o, thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử­ dụng.

Nếu không có đất để bồi thường, thì được bồi thường bằng giá trị quyửn sử­ dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà , nếu có chênh lệch vử giá trị, thì phần trên lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiửn.

Nhà  ở, đất ở tái định cư được thực hiện theo nhiửu cấp nhà , nhiửu mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và  khả năng chi trả của người được tái định cư.

Аối với những hộ gia đình, cá nhân khi nhà  nước thu hồi đất ở, thì được giao đất ở, nhà  ở tái định cư theo suất tái định cư tối thiểu có giá trị lớn hơn số tiửn được bồi thường, hỗ trợ, thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó.

Hộ gia đình, cá nhân khi nhà  nước thu hồi đất ở, nhà  ở phải di chuyển chỗ ở mà  tự lo chỗ ở ngoà i khu tái định cư tập trung, thì được hỗ trợ một khoản tiửn bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung.

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và  đất vườn, ao không được công nhận là  đất ở, nếu không có đất để bồi thường, thì ngoà i việc được bồi thường bằng tiửn còn được hỗ trợ theo quy định sau:

Thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư, thử­a đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì người dân được hỗ trợ bằng 20 - 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương.

Thu hồi đất vườn, ao trong cùng thử­a đất có nhà  ở, thì được hỗ trợ bằng 20 - 50% giá đất ở của thử­a đất ở đó.

Аáng chú ý, theo Dự thảo lần nà y, người bị thu hồi đất được hỗ trợ một khoản tiửn lớn cho việc chuyển đổi nghử và  tạo việc là m.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp khi nhà  nước thu hồi đất nông nghiệp, mà  không có đất nông nghiệp để bồi thường, thì được hỗ trợ chuyển đổi nghử nghiệp và  tạo việc là m bằng một trong các hình thức: Hỗ trợ bằng tiửn từ 1,5 - 5 lần giá trị đất nông nghiệp đối với toà n bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; Hỗ trợ bằng đất ở hoặc nhà  ở hoặc đất dịch vụ đối với các địa phương có điửu kiện vử quử¹ đất ở, quử¹ nhà  ở.

DT
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang