Thứ tư, ngày 17 tháng 7 , 2019

Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa

Tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát quyền lực của Mặt trận Tổ quốc

NHNPhát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là một trong những giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã xác định. Với chủ trương “xây” đi liền với “chống” và lấy “xây” làm chính, việc đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội đối với kiểm soát quyền lực từ cơ sở là cần thiết.

 . Việc lạm quyền, lộng quyền gần đây diễn biến khá phức tạp. Đã có hiện tượng cán bộ, đảng viên lạm quyền, liên kết với tội phạm có tổ chức, hoạt động dưới nhiều phương thức, thủ đoạn, gây hại cho xã hội. Bên cạnh đó, các dấu hiệu quan hệ “lợi ích nhóm” giữa doanh nghiệp và cán bộ, công chức ẩn dưới nhiều vỏ bọc, núp dưới nhiều hình thức và bước đi tinh vi đã xuất hiện.
Đức Tâm/Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang