80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Hoàn thiện khẩn trương Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương thực hiện dự thảo Chương trình cấp bách chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2023.
 • Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng trong Đề cương về văn hóa Việt Nam
  Đề cương về văn hóa Việt Nam là một tài liệu ngắn gọn, chỉ trong 1500 chữ mà tập trung trình bày những vấn đề cơ bản, then chốt nhất của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của quan điểm Mác - Lênin. Trong 5 phần của Đề cương, những quan điểm cơ bản đó được nêu ra trong phần I: Cách đặt vấn đề, phần IV: Cách mạng văn hóa Việt Nam, và phần V: Nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mác xít Đông Dương, chiếm gần 2/3 nội dung của Đề cương.
 • Giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam với sự phát triển của văn học nghệ thuật
  Tọa đàm “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam” do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức tại Hà Nội sáng 2/3 đã thu hút đông đảo các văn nghệ sĩ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
 • Mạch nguồn chảy mãi...
  Lời tòa soạn: Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương vào tháng 2/1943 là văn kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số bài viết của các cây bút là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ với mong muốn sẽ làm sáng tỏ hơn những giá trị của b
 • Làm sáng tỏ tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua
  Chiều 1/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về văn học, nghệ thuật 80 năm qua”. Tọa đàm là một sự kiện ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”.
 • Dấu ấn lịch sử qua chương trình nghệ thuật "Đề cương văn hóa Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử"
  Tối 28/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Đề cương về Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử". Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ đã tái hiện, khẳng định những dấu ấn lịch sử và sức lan tỏa của Đề cương về văn hóa trong suốt chặng đường 80 năm qua.
 • 7 bộ phim được chiếu tại tuần phim đặc biệt kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
  Tại Hà Nội, tuần phim tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 đã khai mạc và kéo dài đến hết ngày 3/3. Sự kiện do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO