Thứ ba, ngày 7 tháng 4 , 2020

Hà Nội: Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

NHNNgày 7/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch

 

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu: Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và không tự tạo ra bất cứ rào cản nào nhằm hỗ trợ ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Chương trình hành động cụ thể để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, ban hành trước ngày 20-4-2020. Nội dung chương trình hành động phải xác định rõ phạm vi (tên thủ tục, biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kèm thời gian rút ngắn cụ thể); tiến độ hoàn thành việc cải cách thủ tục hành chính nêu trên, kết quả rà soát, loại bỏ và cam kết không tự tạo ra bất cứ rào cản nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

 

Hạn chế các cuộc họp liên ngành để giải quyết công việc; các đơn vị phải thực hiện đầy đủ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm. Các nội dung có tính tổng hợp, mang tính liên ngành thì ưu tiên áp dụng hình thức trao đổi trực tuyến giữa lãnh đạo các đơn vị; trường hợp cần thiết mới lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp để giải quyết (cơ quan phối hợp giải quyết có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đúng thời gian, đúng nội dung khi được cơ quan chủ trì, đầu mối yêu cầu, chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND thành phố nếu chậm trễ trả lời; văn bản trả lời phải rõ nội dung những vấn đề đồng ý, những vấn đề không đồng ý, những nội dung cần bổ sung hoàn chỉnh).

Đối với các đề án, dự án do các nhà đầu tư đề xuất liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, các dự án có ý nghĩa lớn trong ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền (UBND cấp huyện, UBND thành phố) (nội dung chống dịch báo cáo trong ngày, các nội dung khác chậm nhất 5 ngày) để xem xét, chỉ đạo giải quyết sớm trên tinh thần tinh giản, giải quyết đồng thời các thủ tục.

 

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân loại các hồ sơ hành chính đã thụ lý liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và thu nghĩa vụ tài chính về đất đai để giải quyết ngay thủ tục; các trường hợp khác phải thực hiện theo thủ tục hành chính (cải cách) đã được xác định trong Chương trình hành động được ban hành; các trường hợp có vướng mắc phải chủ động tháo gỡ giải quyết hoặc tham mưu giải quyết nêu vượt thẩm quyền.

 

Giao Thanh tra thành phố, thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chủ đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch bệnh; chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp. Đối với những vụ việc đã thanh tra thì khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất theo quy định của pháp luật.

 

 

Thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản

 

Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, thực hiện tốt công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan rà soát, dự báo các phương án về nguồn thu, trên cơ sở đó xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19; trên nguyên tắc rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa cần thiết, huy động các nguồn: Kết dư ngân sách, cổ phần hóa, cải cách tiền lương, quỹ dự trữ tài chính, phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô... để ưu tiên cho các nhiệm vụ chi thường xuyên cấp bách, cấp thiết, đặc biệt là đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời đảm bảo nguồn cho chi đầu tư phát triển phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Trường hợp sau khi huy động các nguồn vẫn chưa đủ bù đắp hụt thu ngân sách sẽ thực hiện cắt giảm chi đầu tư phát triển.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2020: Đối với các dự án đầu tư công: Tổng hợp toàn bộ các dự án đầu tư công nguồn ngân sách cấp thành phố đang triển khai (gồm các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư); chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan phân tích, đánh giá, xác định các dự án cần bắt đầu triển khai sớm để có tác động tích cực, hiệu quả đến ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đề xuất triển khai ngay trong quý II-2020 theo nguyên tắc tập trung tài lực, vật lực và áp dụng các giải pháp quyết liệt để thực hiện nhanh chóng, dứt điểm.

Hà Nội: Thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Đối với các dự án đã được phê duyệt (kể cả các dự án đã lựa chọn nhà thầu) nhưng chậm phát huy hiệu quả, chưa thực sự cần thiết, khó khăn trong việc cân đối bố trí vốn thì đề xuất dừng triển khai hoặc giãn tiến độ, bố trí lại vốn.

 

Đối với lĩnh vực y tế: Chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát các dự án đầu tư cho y tế đã có chủ trương đầu tư, xem xét nhu cầu đầu tư cấp thiết tiếp theo. Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan rà soát các dự án, đầu tư xây dựng trường học công lập đã phê duyệt, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạm thời chưa đề xuất đầu tư xây dựng các trường công lập mới trong năm 2020 mà tập trung kêu gọi, ưu tiên đầu tư theo hình thức xã hội hóa để tập trung vốn.

Đối với lĩnh vực an ninh, quốc phòng: Chủ trì cùng Sở Tài chính, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra, rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại bằng vốn ngân sách thành phố, đề xuất tập trung nhân lực, tài lực đẩy nhanh các dự án quan trọng, tối cần thiết, các dự án phục vụ phòng, chống dịch, các dự án chưa thực sự quan trọng, cần thiết, các đơn vị có thể khắc phục được trong thời gian trước mắt thì dừng, giãn tiến độ thực hiện để bố trí vốn cho nhu cầu khác, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2020.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Nội vụ: Kiểm tra, rà soát, đề xuất việc đầu tư trang, thiết bị y tế cho phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, đánh giá hoạt động của các bệnh viện công hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính, tham mưu mô hình hoạt động (giữ nguyên mô hình tự chủ tài chính hay trở lại mô hình sử dụng ngân sách cấp), chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế nêu trên và các cơ sở y tế tư nhân tham gia hoạt động phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân; báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2020.

 

Các sở xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn tại của dự án, thực hiện nghiệm thu, bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán; Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thanh toán, quyết toán đối với dự án đã hoàn thành theo quy định.

 

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chỉ đạo nêu trên để tổng hợp, kiểm tra, rà soát các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện theo phân cấp, tổ chức thực hiện; chủ động nghiên cứu xác định dự án phục vụ an sinh xã hội để triển khai thực hiện ngay trên địa bàn; chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành dứt điểm công tác nghiệm thu, bàn giao; hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành, tổ chức thẩm định, phê duyệt quyết toán theo quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và phương án triển khai về UBND thành phố trước ngày 20-4-2020.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm: Chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng công trình; đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc phải làm rõ tồn tại, hạn chế, phân công cán bộ để tháo gỡ, xử lý; chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

 

 

Hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương thực hiện ngay việc miễn, giảm (theo quy định của pháp luật) tiền thuê đất, tiền thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, các trường mầm non, các cơ sở văn hóa, thể thao, y tế ngoài công lập, các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2020, các nội dung: Biện pháp giảm giá thuê đất, giá thuê nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước trong năm 2020 đối với các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; giá thuê nhà ở năm 2020 đối với các hộ gia đình, cá nhân (gồm nhà ở cũ, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân); biện pháp giảm một số loại phí thu tại các sở, ngành liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng trong giai đoạn từ nay đến ngày 31-12-2020 (các sở chuyên ngành có trách nhiệm đề xuất, gửi Sở Tài chính tổng hợp, kiểm tra, tham mưu); biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia công tác cách ly; các cơ sở y tế tư nhân tham gia việc phòng, chống dịch, chữa bệnh do Covid-19 theo yêu cầu của UBND thành phố; các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế để tăng công suất, giảm giá thành và giá bán; biện pháp hỗ trợ cho người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19; biện pháp đầu tư, chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục (trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) và người lao động giải quyết khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; báo cáo đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện tự chủ chi thường xuyên để tham mưu, đề xuất cơ chế hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách; các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô giáo khi các các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại.


Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20-4-2020, các nội dung: Rà soát các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, các dự án chế biến sản phẩm nông nghiệp đang triển khai, chuẩn bị triển khai, dự án nhà đầu tư mới đề xuất (bao gồm cả dự án trong ngân sách và ngoài ngân sách); tiếp tục kêu gọi các dự án mới, đề xuất các biện pháp hỗ trợ thuận lợi nhất để dự án được triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm ổn định cho thành phố đến hết năm 2020; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ để hỗ trợ cho các nhà sản xuất ổn định và giảm giá thành sản xuất, các biện pháp bình ổn giá lương thực, thực phẩm.

Giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài chính, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội nghiên cứu việc hỗ trợ vay vốn từ quỹ đầu tư; tạo điều kiện, kết nối các tổ chức tín dụng với các chủ đầu tư thực hiện cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nhằm cải thiện chỗ ở cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Giao Sở Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ổn định, lâu dài và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; triển khai có hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động thương mại tự do song phương, đa phương; xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa; đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm ngành Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại, tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội.

Sơn Dương
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang