Thứ tư, ngày 24 tháng 11 , 2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Hướng tới sự phát triển bền vững đất nước

NHNSáng nay 24/11, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc Hội, Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức được khai mạc, Hội nghị dự kiến diễn ra trong một ngày và tổ chức theo hình thức trực tuyến… đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tới tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, sở, ngành trung ương, các tổ chức chính trị, trí thức của Trung ương; các phóng viên, thông tấn báo chí trung ương và địa phương đến dự và đưa tin…

Nhiệt Liệt chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị tại điểm cầu phòng Diên Hồng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày Báo cáo tóm tắt về việc Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa ra các giải pháp phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, hướng tới sự phát triển bền vững đất nước; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái; Đảng ta đã xác định trọng tâm để lãnh đạo văn hóa bao gồm ba lĩnh vực: tư tưởng, học thuật, nghệ thuật. Đây là ba yếu tố rất cơ bản của đời sống văn hóa cần tập trung xây dựng để đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế...

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao & Du lịch nhấn mạnh: “Sau 35 năm đổi mới, đặc biệt từ khi đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa VII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và phát triển con người Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng”.

Nhận thức về vai trò của văn hóa và con người ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn. Các lĩnh vực, loại hình và sản phẩm văn hóa phát triển đa dạng. Các hoạt động, sinh hoạt văn hóa được tổ chức rộng khắp, sôi nổi từ Trung ương đến địa phương và cơ sở dân cư. Công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa được quan tâm đẩy mạnh. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên thiên và di sản kí ức thế giới được công nhận, bảo tồn, tôn tạo, gắn kết với phát triển du lịch. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã phát huy tác động tích cực, thu hút đa dạng nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa… Bên cạnh đó, đồng chí Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa con người trong thời gian vừa qua còn một số yếu kém; đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

Nhiệt Liệt chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết: Tại Thủ đô Hà Nội, phát triển văn hóa được tổ chức rộng khắp, sôi nổi từ Thành ủy đến địa phương và cơ sở dân cư. Công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa được quan tâm đẩy mạnh. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản thiên thiên và di sản kí ức thế giới được công nhận, bảo tồn, tôn tạo, gắn kết với phát triển du lịch. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa đã phát huy tác động tích cực, thu hút đa dạng nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô. Nhiều chủ trương, biện pháp, phong trào đã được Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố thực hiện, để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng dân cư, các cơ quan , đơn vị, doanh nghiệp đạt được kết quả tích cực. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng nếp sống và văn hóa ứng xử nơi công cộng và bước đầu đã có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đời sống xã hội.

Nhiệt Liệt chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. 

Bên cạnh đó, Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô cũng  được cải thiện rõ rệt và ngày càng phong phú, đa dạng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Công tác phát triển và quản lý các hoạt động thông tin , truyền thông được đẩy mạnh. Thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ, đa dạng. Hệ thống báo chí được quy hoạch lại theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng. Công tác xuất bản, in ấn, phát hành được quản lý tốt hơn, đáp ứng nhu cầu lành mạnh của xã hội. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư và từng bước chuyển đổi cơ chế, đổi mới về phương thức hoạt động. Nhiệm vụ ây dựng văn hóa trong chính trị và trong kinh tế được coi trọng và bước đầu phát huy được hiệu quả. Việc thực hện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và phát triển thị trường văn hóa đã có chuyển biến. Hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới  và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới được thực hiện chủ động,  tích cực và đạt  nhiều kết quả tốt.

Có thể thấy, trên thế giới hiếm có Thủ đô của nước nào kết hợp được nhiều giá trị lịch sử, văn hóa như Hà Nội. Từ khi trung tâm của vùng đất thiêng “núi Tản - sông Hồng” trở thành kinh đô, hơn một nghìn năm đã trôi qua. Với Thăng Long - Hà Nội, chiều dài của thời gian đã tôn cao bề dày của văn hiến. Đó là những giá trị trân quý mà biết bao thế hệ đã vất vả xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và kiên cường bảo vệ bằng xương máu. Để hôm nay, Hà Nội - thành phố “Rồng bay”, “nơi lắng hồi núi sông”, “nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa” những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, với kho tàng di sản văn hóa phong phú, đa dạng gồm 5.922 di tích, 1 di sản văn hóa thế giới, 1.793 các di sản văn hóa phi vật thể; trong đó có 3 di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 1 di sản tư liệu thế giới và 1.350 làng nghề, làng có nghề; Số lượng nghệ nhân được phong tặng nhiều nhất cả nước.

Đặc biệt, Hà Nội đang là một trong những thành phố có cơ cấu dân số vàng (với 51,7% dân số trẻ)... Do đó, để cụ thể hóa các quan điểm mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, bám sát tình hình thực tiễn của Thủ đô, thành phố Hà Nội tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa có tính căn cơ, lâu dài trên tinh thần đổi mới sáng tạo, có tính đột phá, để hoàn thành trọng trách nặng nề và vẻ vang ấy, Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, xác định phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, sáng tạo, vừa phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những cơ hội, huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là nguồn lực từ niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí, ý chí và khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển nhanh, bền vững Thủ đô.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”, Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các địa phương, bạn bè trong và ngoài nước. Hà Nội mong muốn và đề nghị Trung ương cho chủ trương, Quốc hội sớm thông qua việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô gắn với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tạo thể chế, môi trường thuận lợi để Hà Nội phát huy hiệu quả các nguồn lực, trong đó có nguồn lực rất quan trọng là văn hóa và con người Thủ đô, nhằm tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới, để Hà Nội hòa nhịp cùng cả nước, chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Sơn Dương
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang