Thứ hai, ngày 30 tháng 8 , 2021

Sức mạnh nhân dân

NHNPhát biểu tại hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 16-8-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc tới một vấn đề quan trọng hiện nay. Đó là “phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố”, nhằm ngày càng củng cố, nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước giàu mạnh.

 Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, phát huy sức mạnh nhân dân luôn là yếu tố sống còn. Hiện nay, khi yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đạt mục tiêu “đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” thì tinh thần ấy càng đòi hỏi mạnh mẽ. Đặc biệt, ngay tại thời điểm này, khi đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, thì vai trò tự quản của nhân dân thông qua mô hình “tổ liên gia tự quản”, “tổ Covid-19 cộng đồng”, “tổ tự quản vùng xanh phòng, chống dịch”... đã ngày càng chứng minh tính hiệu quả về sức mạnh của nhân dân. Điều đó đã khẳng định, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, thực chất là phát huy tinh thần đoàn kết của người dân ở cơ sở.
 
Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang