Thứ tư, ngày 7 tháng 11 , 2018

Sức sống của Cách mạng Tháng Mười Nga

NHNCách đây 101 năm, ngày 7-11-1917 Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi to lớn. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt cho cách mạng thế giới, mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

Sức sống của Cách mạng Tháng Mười Nga

Vladimir Ilyich Lenin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917

Dấu ấn của cách mạng tháng Mười

Tháng 02-1917, cuộc Cách mạng Nga lần thứ nhất đã nổ ra và giành thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ, nhưng cuộc cách mạng vẫn chưa kết thúc. Nước Nga đã trải qua một thời kỳ lịch sử đặc biệt hai chính quyền cùng tồn tại. Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo Chính phủ lâm thời Trung ương, ở các địa phương do các Xô-viết công - nông - binh điều hành với vai trò chủ đạo thuộc về Đảng Bônsêvic lãnh đạo. Chính phủ tư sản dần bộc lộ bản chất phản động và tính chất cải lương trong giải quyết các vấn đề trọng đại của đất nước. Điều đó đã thúc đẩy tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân ngày càng lên cao.


Đêm 06 sáng 07-11-1917, Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi, công nhân và quân đội cách mạng đã chiếm giữ hầu hết thành phố Pê-tơ-rô-grát. Cùng ngày, Đại hội II toàn Nga các Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính đã khai mạc. Đại hội thông qua: Sắc lệnh về hoà bình, Sắc lệnh về ruộng đất, Sắc lệnh về tổ chức chính quyền. “Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc nước Nga”, khẳng định quyền bình đẳng và chủ quyền của các dân tộc, tự do tự quyết. Các sắc lệnh và tuyên ngôn hợp lòng dân có sức mạnh lan toả nhanh chóng, từ đó cách mạng đã nhanh chóng giành toàn thắng trên cả nước Nga vĩ đại.


Tầm vóc của cách mạng Tháng Mười


Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như là một sự kiện vĩ đại có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng, làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Cuộc cách mạng đã phá vỡ mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên liên minh công nhân - nông dân - binh lính, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, đã đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xôviết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.


Đây là cuộc cách mạng vĩ đại và triệt để nhất trong lịch sử nhân loại, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột vươn lên làm chủ. Cách mạng Tháng Mười làm cơ sở thủ tiêu mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc, mở đường thắng lợi cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.


Ảnh hưởng của cách mạng Tháng Mười đối với phong trào cách mạng quốc tế


Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai phá con đường đi lên CNXH, chỉ ra sức sáng tạo của đông đảo quần chúng nhân dân trong sự nghiệp kiến tạo một xã hội mới chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Từ một nước Nga trung bình dưới thời Sa hoàng, đất nước Nga Xô-viết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, y tế, xã hội…; là lực l­ượng chủ yếu đánh tan phát-xít Đức trong thế chiến hai, cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa của chủ nghĩa phát-xít. Trong một thời kỳ dài của lịch sử ở thế kỷ 20, Liên Xô đã trở thành một cường quốc thế giới, là trụ cột của hệ thống XHCN.


Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đứng lên đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến, tư sản, tự giải phóng mình; là xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển, lan tỏa nhanh và mạnh sang châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh. Chủ nghĩa xã hội hiện thực từ thắng lợi ở một nước đã phát triển trở thành hệ thống các nước XHCN trên thế giới.


Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt
Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng Việt Nam, như “tiếng sấm báo hiệu mùa xuân”, là mặt trời chói lọi, là “cơm ăn”, “nước uống”.  Trong tác phẩm “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin” Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng”. Từ bản Luận cương của V.I.Lê-nin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”, năm 1927, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn - Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”. Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.


Cách mạng Tháng Mười Nga là ánh sáng soi đường, dẫn lối cho Đảng ta lãnh đạo nhân dân làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại; lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện đưa đến thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; lãnh đạo toàn dân, toàn quân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Lào và Campuchia; 
thực hiện thành công bước đầu đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Ảnh hưởng cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh


Cách mạng Tháng Mười Nga đã cỗ vũ mạnh mẽ cho phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, như một luồng sinh khí mới thổi vào tinh thần đấu tranh các giai tầng trong xã hội đoàn kết, đứng lên đấu tranh đập tan sự thống thị của thực dân phong kiến xây dựng lên các Xô Viết, đem quyền lợi về cho nhân dân lao động. Dù còn sơ khai, nhưng phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một Nhà nước công - nông đầu tiên, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân mất nước, nô lệ.


Hình ảnh các chiến sỹ của Hồng Quân Liên Xô tiến thẳng ra mặt trận chặn đánh phát xít trong cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ tinh thần cách mạng cho quân và dân Hà Tĩnh đoàn kết đứng lên đấu tranh đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.


Trong 27 năm tái lập tỉnh và 32 năm thực hiện đường lối đổi mới, ý nghĩa lịch sử và các giá trị của cách mạng Tháng Mười Nga là chổ dựa tinh thần tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất xây dựng đời sống văn hóa xã hội, giành được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt hơn 18%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước năm 2015 đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng gấp 6,3 lần năm 2010...


Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,51% so với năm 2016 (kế hoạch tăng 10,6%); trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 4,19% (kế hoạch tăng 3,5%); khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 28,71% (kế hoạch tăng 18,5%); khu vực dịch vụ và thuế, trợ cấp sản phẩm tăng 5,46% (kế hoạch tăng 8,4%), trong đó: Các ngành thương mại, dịch vụ tăng 5,84% và thuế, trợ cấp sản phẩm tăng 3,74%. 


10 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế, xã hội Hà Tĩnh có bước phát triển khá,thu ngân sách  đạt hơn 9.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 4.500 tỷ đồng (bằng 112% so với cùng kỳ năm trước), thu xuất nhập khẩu gần 4.527 tỷ đồng (bằng 220% so với cùng kỳ năm trước) là minh chứng rõ nét cho tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, Thể hiện tính hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hà Tĩnh có 123 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 53,7% tổng số xã), không còn xã dưới 10 tiêu chí; có 230/1.802 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 28 triệu đồng, tăng 3,3 lần.


Kỷ niệm 101 năm thắng lợi cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, là dịp để chúng ta bày tỏ sự trân trọng, niềm tự hào về các giá trị lịch sử mà cuộc cách mạng “triệt để nhất” của nhân loại đã mạng lại. Ðảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kiên trì thực hiện ba nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục phát triển Khu kinh tế Vũng Áng sớm trở thành khu kinh tế động lực; thực hiện đồng bộ cải cách hành chính; Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức.

Đặng Trình - Hà Trinh
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang